Miljø

Håndverkskompaniet AS har vært Miljøfyrtårn sertifisert bedrift siden 2008. Gjennom mange års fokus med prosjekter med høy miljøprofil har vi opparbeidet oss god miljøkompetanse. Miljø er et eget fokusområde i vårt strategiarbeid med mål og tiltak.

Vi jobber strategisk med miljø, og har satt oss gode mål i vår miljøstrategi. Disse målene er i tråd med FNs bærekraftsmål og klimamålet.

Vi jobber for å kontinuerlig redusere miljøfotavtrykket vårt, og har satt oss konkrete miljømål som det jobbes løpende med å nå. Vi har også en målsetting på at alle våre prosjekter ved avslutning skal ha fremmet minst 10 spesifikke tiltak med miljøgevinst.

Miljøoppfølgingsplan er standard på de fleste prosjekter og oppstartsmøte med gjennomgang av prosjektets prosjektspesifikke miljøoppfølgingsplan med rutiner, tiltak og prosedyrer. Vi rapporterer våre miljøprestasjoner i en årlig miljørapport til stiftelsen Miljøfyrtårn.

Vi jobber spesifikt med å:

  1. Redusere ressursbruken

Vi har gjennom senere prosjekter fokusert på høy grad av ombruk og gjenbruk med svært gode dokumenterte resultater. Våre rutiner for dette inkluderer gjenbrukskartlegging og tiltak for prosjektintern eller ekstern gjenbruk. Vi har opparbeidet godt nettverk og samarbeid med aktører som gjør at vi kan dokumentere høy grad av ombruk. For nye elementer styrer vi prosjekteringen mot løsninger for enkel fremtidig ombruk. Dette i tråd med nye krav til ombruk i TEK17. Vi har som målsetting å oppnå en samlet sorteringsgrad på avfall ved endt prosjekt på minimum 90% og en maksimal avfallsmengde på 35 kg/m2. Vi har høy måloppnåelse på enkeltprosjekter med høyere krav enn dette. Våre rutiner for opplæring på byggeplass og miljøledelse er et viktig bidrag til de gode resultatene. Samlet når vi våre mål med de tiltakene vi gjør knyttet til ombruk, materialgjenvinning, returordninger, prefabrikkering og element løsninger. Dette reduserer svinn og gir god miljøgevinst.

2. Kutte klimagassutslipp

Håndverkskompaniet har for Oslo kommune,  fra de innførte kravene til fossilfrie byggeplasser,  gjennomført dette,  og går nå mot tilnærmet utslippsfrie byggeplasser. Etter hvert som andre offentlige og private byggherrer også har implementert dette som krav, har dette gitt oss rask og god kompetanseutvikling på slik gjennomføring.

Vi anskaffet bla. tidlig,  en  mobil tilhengerbasert hurtiglader med batteribank for hurtiglading av anleggsmaskiner og kjøretøy. Dette bla. for å kunne nå mål om mest mulig utslippsfrie byggeplasser også steder hvor tilstrekkelig tilførsel av strøm ikke er på plass, eller tar tid å få etablert.  Vi har også jobbet mye med logistikk og transport til og fra byggeplass med målsetting om å få ned antall transporter og øke andelen av utslippsfri transport. Utslippsfrie løsninger for byggtørk er et annet tiltak vi gjennomfører, og i 2025 skal all byggtørk på våre prosjekter utføres utslippsfritt. Fra 2020 og innen 2025 skal vi ha redusert vårt klimagassutslipp med minst 50%

3. Eliminere farlige stoffer fra våre byggeprosjekter

Vi benytter det digitale verktøyet Cobuilder Collaborate for innsamling av all produktinformasjon og ajourført stoffkartotek. Systemet varsler ved avvik for avvikshåndtering og gjennomføring av nødvendige substitusjonsvurderinger. Vi benytter systemets BREEAM-modul med filter for enkel dokumentasjonsprosess og kvalitetssikring av produkter og innsamling av dokumentasjon. Dette slik at vi kan dokumentere fravær av stoffer på REACH kandidatliste /fra EU og A20 listen, og dokumentere lavemitterende materialer.