Bærekraft

FN har definert 17 bærekraftsmål som verdens felles arbeidsplan som skal nås innen 2023. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

En av våre verdier støtter opp under nettopp dett : «Vi bidrar til et mer bærekraftig og menneskelig samfunn med økt digitalisering»

Håndverkskompaniet AS ønsker å fremme god bærekraft. Vi har identifisert følgende bærekraftsmål som vi jobber aktivt med:

  • Stoppe klimaendringene
  • God helse og livskvalitet
  • Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Bærekraftige byer og lokalsamfunn
  • Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi tar utgangspunkt i EUs bærekraftsdirektiv, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), og jobber med sammenstilling av data for rapportering for oppfylling av kommende krav til dette, og utarbeider en årlig bærekraftsrapport.