Åpenhetsloven

Håndverkskompaniet er omfattet av Åpenhetsloven. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Videre skal loven sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheten arbeider med dette.

Vi har etablert en plan for hvordan vi jobber med å sikre at vi ivaretar åpenhetslovens krav til aktsomhetsvurderinger og offentliggjøring. Planen er gjennomgått og forankret i bedriftens ledelse og styre.

Vi har etablert forankring i våre relevante styrende dokumenter og ivaretatt krav gjennom våre innkjøpsprosedyrer og sikrer kontroll og evaluering av underentreprenører og leverandører. Oppdaterte etiske retningslinjer er utarbeidet og vedtatt i styret og implementert, samt publisert. Disse ligger til grunn for våre innkjøp.

Vi har analysert egen virksomhet og forretningsforbindelser på overordnet nivå, og klassifisert våre forretningsforbindelser i risikokategorier.

Ut fra dette gjennomfører vi undersøkelser og kontroller og dokumenterer våre funn.

Våre leverandørkjeder kan bestå av flere ledd og hensyntas i prioritering i aktsomhetsvurderingene. Vi prioriterer ut fra vår utførte overordnende risikovurdering og søker med dette å oppnå forebygging og reduksjon av negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Håndverkskompaniet vil årlig offentliggjøre en redegjørelse på vår hjemmeside for våre aktsomhetsvurderinger i hht. kravene i åpenhetsloven. Første gang 30.juni 2023.

For henvendelser vedr Åpenhetsloven kan det sendes en skriftlig forespørsel til post@handverkskompaniet.no

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger per 19.06.2024:

Selskapets organisering og driftsområde
Håndverkskompaniet er en del av konsernet Vokstr. Selskapets hovedvirke er å bygge offentlige formålsbygg, samt næringsprosjekter for private profesjonelle flergangsbyggherrer.

Selskapet består av ca. 60 ansatte fordelt på håndverkere, funksjonærer og administrasjon. Aktivitetsområdet er Stor-Oslo hvor selskapet er en ledende aktør innenfor segmentet bygg fornyelse.

Interne retningslinjer og rutiner
Vi har utført en revisjon av våre interne rutiner for etisk handel og iverksatt risikovurdering av alle nye forretningsforbindelser og leverandører som en del av vår rutine. Vi har i våre std. kontrakts bestemmelser sikret videreføring av kravene i loven.

Skulle vi mistenke mangelfull etterlevelse av lovens bestemmelser, men ikke ha et kontraktsforhold, har vi utarbeidet en leverandørerklæring som skal sikre oss innsyn og være en pådriver for etterlevelse av loven hos leverandøren.

Mål og tiltak
Håndverkskompaniet har som mål å redusere risiko for brudd på menneskerettigheter og sikre ivaretagelse av anstendige arbeidsforhold i eget selskap og hos våre forretningsforbindelser.

Tiltak som er gjort i rapporteringsperioden er

  • Revidert interne rutiner for «Etisk Handel»
  • Utført overordnet risikovurdering av våre forretningsforbindelser og leverandører
  • Utført utvidede aktsomhetsvurderinger av et representativt utvalg av våre forretningsforbindelser som dekker de ulike segmentene av bygg- og anleggsbransjen vi regelmessig kontraherer i våre prosjekter
  • Utarbeidet en leverandørerklæring som sikrer oss innsyn dersom det er mistanke om manglende etterfølgelse av lovens §4.

Aktsomhetsvurderinger
I forrige periode rettet vi vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger mot vår egen leverandørkjede og direkte innkjøp av materialer. Vi kjøper inn hoveddelen av våre materialer fra de store, etablerte byggevarehusene. Vi registrerer at det arbeides aktivt med etterlevelse av åpenhetsloven hos aktørene vi gjorde utvidet aktsomhetsvurdering av.  

Som totalentreprenør er det en vesentlig del av materialinnkjøpene i våre prosjekter som ikke utføres direkte av oss. Med dette som bakgrunn valgte vi å se nærmere på et utvalg av våre forretningspartnere og deres leverandørkjeder i arbeidet som ble gjort denne perioden.

Gjennom samtaler og utførte spørreskjema skal vi fange opp eventuelle mangler i deres arbeid eller åpenbare risikoer for brudd på loven hvor vi kan bli en indirekte deltager. 

Av utvalget vi så nærmere på i denne perioden svarer alle at de har en tilgjengelig og oversiktlig leverandørkjede, og det er etablerte rutiner for å sikre etterfølgelse av loven i egen virksomhet og leverandørkjeder. Kravene til etterfølgelse av lovens bestemmelser blir også videreført av våre forretningsforbindelser til deres leverandørkjeder.

Våre funn i denne perioden er at våre forbindelser gjør sine innkjøp av store og godt etablerte leverandører, den store majoriteten av materialer handles fra norske eller vest-europeiske land og de utfører egne aktsomhetsvurderinger, samt publiserte redegjørelser tilgjengelig.

Der vi har identifisert størst risiko for negativ påvirkning er materialer til elektro-segmentet. Mye av det som leveres og installeres til den norske bygg- og anleggsbransjen produseres utenfor Europa. Elektroentreprenører forteller at det kan være utfordrende og vanskelig å få uttalelser eller garantier fra enkelte leverandører.

Etter et utført prosjekt har vi identifisert mulig brudd på menneskerettigheter for et produkt levert fra en av våre forretningsforbindelser. Vi har ikke klart å dokumentere faktisk brudd. Med grunnlag i mistanken har vi besluttet at dette produktet for fremtiden ikke vil bli levert på våre prosjekter.

Vi erfarer at byggherrenes beslutningsrett og betalingsvilje kan medføre økt risiko for uønskede brudd. Vi håper at vår økende kunnskap gjennom løpende arbeid kan gi et positivt bidrag til byggherrebeslutninger som reduserer risikoen for brudd på lovens bestemmelser.

 

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger per 30.06.2023:

Håndverkskompaniet har etablert en plan for hvordan vi jobber med å sikre at vi ivaretar åpenhetslovens krav til aktsomhetsvurderinger og offentliggjøring. Planen er gjennomgått og forankret i bedriftens ledelse og styre. Vi har etablert forankring i våre relevante styrende dokumenter og ivaretatt krav gjennom våre innkjøpsprosedyrer og sikrer kontroll og evaluering av underentreprenører og leverandører. Oppdaterte etiske retningslinjer er utarbeidet og vedtatt i styret og implementert, samt publisert. Disse ligger til grunn for våre innkjøp.

Vi har analysert egen virksomhet og forretningsforbindelser på overordnet nivå, og klassifisert våre forretningsforbindelser i risikokategorier. I vår risikovurdering har vi kategorisert alle våre leverandører ut ifra antatt risikonivå som lav risiko, middels risiko og høy risiko basert på hvilken bransje de tilhører, vår kunnskap om leverandører basert på hva vi kjøper inn av varer og tjenester, samt kjennskap til bakenforliggende leverandørkjeder. Vi har vurdert at det kan være risiko gjennom leverandørkjeder med flere ledd og fokusert vår aktsomhetsvurdering der vi har kommet frem til at risikoen er høyest.

Vi har gjennomført kontroll og fulgt leverandørkjeden ned til produsent og leverandør av råvarer. Våre utførte kontroller har ikke avdekket funn av faktiske negative konsekvenser med behov for iverksettelse av tiltak.

Gjennom kartlegging i egen bedrift har vi vurdert vi ikke har noen områder internt med risiko for negative konsekvenser eller vesentlig risiko opp mot menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vår erfaring gjennom aktsomhetsvurderinger og kontroller hos underentreprenører og leverandører er at vi har mange leverandører og leverandørkjeder som er lange og kompliserte. Det kan være vanskelig å få innsikt i alle detaljer langt ut i leverandørkjedene. Gjennom arbeidet det siste året ser vi at åpenhetsloven har medført betydelig økende oppmerksomhet utover i leverandørkjedene og bevissthet og kunnskap rundt temaet har økt.

Grunnet kort tid siden iverksetting av systematisk arbeid med aktsomhetsvurderinger har vi ikke erfart noe om effekten av krav fra åpenhetsloven enda, men ser positivt på økende bevissthet, kunnskap og åpenhet spesielt utover i leverandørkjedene.

Med bakgrunn i vår aktsomhetsvurdering vil vi fortsette arbeidet fremover og bidra for å forebygge og redusere negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i bransjen og iverksette nødvendige tiltak ved eventuelle funn.