Åpenhetsloven

Håndverkskompaniet er omfattet av Åpenhetsloven. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Videre skal loven sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheten arbeider med dette.

Vi har etablert en plan for hvordan vi jobber med å sikre at vi ivaretar åpenhetslovens krav til aktsomhetsvurderinger og offentliggjøring. Planen er gjennomgått og forankret i bedriftens ledelse og styre.

Vi har etablert forankring i våre relevante styrende dokumenter og ivaretatt krav gjennom våre innkjøpsprosedyrer og sikrer kontroll og evaluering av underentreprenører og leverandører. Oppdaterte etiske retningslinjer er utarbeidet og vedtatt i styret og implementert, samt publisert. Disse ligger til grunn for våre innkjøp.

Vi har analysert egen virksomhet og forretningsforbindelser på overordnet nivå, og klassifisert våre forretningsforbindelser i risikokategorier.

Ut fra dette gjennomfører vi undersøkelser og kontroller og dokumenterer våre funn.

Våre leverandørkjeder kan bestå av flere ledd og hensyntas i prioritering i aktsomhetsvurderingene. Vi prioriterer ut fra vår utførte overordnende risikovurdering og søker med dette å oppnå forebygging og reduksjon av negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Håndverkskompaniet vil årlig offentliggjøre en redegjørelse på vår hjemmeside for våre aktsomhetsvurderinger i hht. kravene i åpenhetsloven. Første gang 30.juni 2023.

For henvendelser vedr Åpenhetsloven kan det sendes en skriftlig forespørsel til post@handverkskompaniet.no

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger per 30.06.2023:

Håndverkskompaniet har etablert en plan for hvordan vi jobber med å sikre at vi ivaretar åpenhetslovens krav til aktsomhetsvurderinger og offentliggjøring. Planen er gjennomgått og forankret i bedriftens ledelse og styre. Vi har etablert forankring i våre relevante styrende dokumenter og ivaretatt krav gjennom våre innkjøpsprosedyrer og sikrer kontroll og evaluering av underentreprenører og leverandører. Oppdaterte etiske retningslinjer er utarbeidet og vedtatt i styret og implementert, samt publisert. Disse ligger til grunn for våre innkjøp.

Vi har analysert egen virksomhet og forretningsforbindelser på overordnet nivå, og klassifisert våre forretningsforbindelser i risikokategorier. I vår risikovurdering har vi kategorisert alle våre leverandører ut ifra antatt risikonivå som lav risiko, middels risiko og høy risiko basert på hvilken bransje de tilhører, vår kunnskap om leverandører basert på hva vi kjøper inn av varer og tjenester, samt kjennskap til bakenforliggende leverandørkjeder. Vi har vurdert at det kan være risiko gjennom leverandørkjeder med flere ledd og fokusert vår aktsomhetsvurdering der vi har kommet frem til at risikoen er høyest.

Vi har gjennomført kontroll og fulgt leverandørkjeden ned til produsent og leverandør av råvarer. Våre utførte kontroller har ikke avdekket funn av faktiske negative konsekvenser med behov for iverksettelse av tiltak.

Gjennom kartlegging i egen bedrift har vi vurdert vi ikke har noen områder internt med risiko for negative konsekvenser eller vesentlig risiko opp mot menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vår erfaring gjennom aktsomhetsvurderinger og kontroller hos underentreprenører og leverandører er at vi har mange leverandører og leverandørkjeder som er lange og kompliserte. Det kan være vanskelig å få innsikt i alle detaljer langt ut i leverandørkjedene. Gjennom arbeidet det siste året ser vi at åpenhetsloven har medført betydelig økende oppmerksomhet utover i leverandørkjedene og bevissthet og kunnskap rundt temaet har økt.

Grunnet kort tid siden iverksetting av systematisk arbeid med aktsomhetsvurderinger har vi ikke erfart noe om effekten av krav fra åpenhetsloven enda, men ser positivt på økende bevissthet, kunnskap og åpenhet spesielt utover i leverandørkjedene.

Med bakgrunn i vår aktsomhetsvurdering vil vi fortsette arbeidet fremover og bidra for å forebygge og redusere negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i bransjen og iverksette nødvendige tiltak ved eventuelle funn.